Obchodní podmínky internetového obchodu SUPERKLIMA

Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou určené pro internetový obchod superklima.cz Vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího na jedné straně a kupujícího na straně druhé.Nákup zboží

 1. Veškeré nákupy zboží v internetovém obchodě superklima.cz probíhají prostřednictvím internetu. Na internetových stránkách obchodu si zákazník může vybrat z nabídky obchodu konkrétní výrobek, a ten si pak elektronicky objednat pomoci objednávkového formuláře.
 2. Aby byla elektronická objednávka platná, je třeba pečlivě vyplnit povinné údaje a náležitosti ve formuláři. Pokud tyto nejsou vyplněné, obchod objednávku nemůže přijmout.
 3. Odesláním vyplněného formuláře elektronické objednávky zákazník zároveň potvrzuje, že mu jsou známy tyto obchodní podmínky a vyslovuje svůj souhlas s jejich ustanoveními.
 4. Každá odeslaná elektronická objednávka je pro prodávajícího i zákazníka závazná.
 5. Elektronická objednávka je zároveň považována za návrh kupní smlouvy a stává se kupní smlouvou ve chvíli, kdy zákazník převezme zboží doručené na základě této objednávky.
 6. Zboží nakupované pomoci elektronické objednávky prodejce doručí na dodací místo, jehož adresu zákazník uvedl v objednávkovém formuláři nebo připraví k osobnímu odběru.
 7. V okamžiku, kdy je zákazníkovi doručeno objednané zboží, a on svým podpisem na dodacím listu potvrdí jeho převzetí, přechází na zákazníka vlastnické právo k tomuto zboží, pod podmínkou zaplacení kupní ceny.
 8. Zákazník, který vyplní registrační formulář nebo závaznou objednávku internetového obchodu  superklima.cz, uděluje tímto prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivaci tímto způsobem získaných osobních údajů zákazníka a informaci o jeho nákupech.
 9. Recyklační poplatek je součástí ceny zboží.


Reklamace

 1. Pokud se na zboží zakoupeném v internetovém obchodě superklima.cz projeví v záruční lhůtě vady, má zákazník právo toto zboží reklamovat.
 2. Zákazník má právo uplatnit případnou reklamaci přímo u prodejce internetového obchodu superklima.cz 
 3. Dále má zákazník možnost reklamovat zboží ve vybraném autorizovaném servisu. Seznam autorizovaných servisů si může vyžádat u prodávajícího.
 4. Při vyřizování reklamací se prodávající řídí předpisy platnými v ČR a Reklamačním řádem.


Vrácení zboží

 1. Na základě odst. 6 zák. č.367/2000 (novela Občanského zákoníku) má kupující právo do 14-ti dnů od převzetí zboží od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě musí na své náklady doručit zboží do provozovny prodejce. Vrácení zboží je zároveň odstoupením od kupní smlouvy.
 2. Při vracení zboží platí následující podmínky: zboží musí být zabalené v původním obalu, nepoškozené a bez jakýchkoliv známek používání nebo opotřebování.
 3. Při odeslání výrobku poštou je pro dodržení uvedené lhůty 14-ti dnů určující datum jeho odeslání na adresu provozovny. Prodejce nepřijme zboží, které bude posláno na dobírku.
 4. Vrácené zboží prodejce překontroluje a, pokud jsou splněny podmínky vrácení, nejpozději do 10-ti dnů vrátí zákazníkovi částku, kterou za zboží zaplatil. O způsobu vrácení peněz se prodávající dohodne se zákazníkem.
 5. Zákazník pozbývá právo odstoupit od kupní smlouvy podle předpisů uvedených v 1. bodu pokud: 
  - se jedná o zboží, jehož cena je závislá na výkyvech finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
  - zbožím je spotřebič, který byl zákazníkem použit a uveden do provozu


Práva a povinnosti prodávajícího

 1. Povinností prodávajícího je: 
  vyřídit elektronickou objednávku, odeslat (dodat) objednané zboží na uvedenou adresu v objednávce v termínu, na kterém se dohodl se zákazníkem při potvrzování objednávky, předat zákazníkovi daňový doklad, potvrzený záruční list a návod k použití v češtině.
 2. Kromě výše uvedeného, je prodávající také povinen dodržovat důvěrnost veškerých osobních údajů poskytnutých zákazníkem (ochrana osobních údajů). Na základě písemné žádosti registrovaného zákazníka je prodávající povinen vymazat jeho údaje z databáze.
 3. V případě, že zákazník opakovaně neplnil závazek vyplývající z objednávky odebrat zboží a zaplatit kupní cenu, je prodávající oprávněn jeho elektronickou objednávku odmítnout.
 4. Prodávající je oprávněn odstoupit od vyřízení objednávky pokud se její realizace stane nemožná. V tomto případě může prodávající navrhnout zákazníkovi jiné plnění.
 5. Prodávající je oprávněn změnit cenu u vyřizované objednávky. O této skutečnosti je však povinen zákazníka neprodleně informovat. Po informaci o změně ceny má kupující možnost od objednávky odstoupit. V případě, že od objednávky (kupní smlouvy) odstoupí zákazník, který zaplatil objednané zboží předem, je třeba aby své rozhodnutí oznámil prodávajícímu emailem. Na základě tohoto oznámení prodávající do 3 dnů od jeho doručení vrátí zákazníkovi jeho platbu.
 6. Pokud výrobce zboží upraví údaje o svém výrobku, je prodávající oprávněn k provedení odpovídajících změn popisu položek, fotografií a jiných údajů o tomto výrobku.

Práva a povinnosti zákazníka (kupujícího)

 1. Povinností zákazníka, který se rozhodl ke koupi zboží v internetovém obchodě superklima.cz je: uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou požaduje dodání objednaného zboží, odebrat zboží, které si objednal a zaplatit jeho celkovou cenu, která mu byla sdělena při vyplňování objednávky, ještě před jejím závazným potvrzením.
 2. Zákazník je oprávněn písemně požadovat vymazání veškerých svých osobních údajů z databáze prodávajícího. Jeho písemné žádosti bude vyhověno nejpozději do 3 dnů od jejího doručení.


Závěrečná ustanovení

 1. Při uzavření kupní smlouvy platí obchodní podmínky ve znění, které bylo publikováno na webových stránkách internetového obchodu ke dni, ve kterém byla zákazníkem (kupujícím) odeslána elektronická závazná objednávka.
 2. Odeslání elektronické objednávky je zároveň potvrzením toho, že zákazník respektuje bez výhrad tyto obchodní podmínky ve znění, jež bylo ke dni odeslání objednávky platné.
 3. Kromě toho odeslání elektronické objednávky potvrzuje rovněž, že zákazník zná a respektuje platnou cenu objednaného zboží, jak byla uvedena v katalogu internetového obchodu superklima.cz Výjimkou od tohoto ustanovení jsou případy, kdy se prodejce a kupující prokazatelně dohodli jinak.
 4. Účastníci kupní smlouvy se ve smyslu ustanovení § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku výslovně dohodli, že v případech, kdy v těchto obchodních podmínkách není výslovně stanoveno jinak, budou se řídit při uzavření kupní smlouvy a plnění z ní vyplývajících závazků a povinností obchodním zákoníkem, zejména pak § 409 a následujícími.
 5. Prodávající si vyhrazuje právo změn těchto Obchodních podmínek a Reklamací.
 6. Tyto Obchodní podmínky nabývají platnost dnem 1.ledna 2008.

 • GASTRO - Prodej a servis profesionální gastro techniky
 • Gastro chladničky - Profi nerezové gastro chladničky a mrazničky Liebherr a Rilling
 • Nerezový nábytek - Návrh a výroba profi gastro nerezového nábytku. Nerezové stoly, dřezy, regály
 • Vakuovací sáčky - Vakuovací sáčky pro vakuové balení potravin ve vakuových baličkách. Vakuové sáčky 90 micron